Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOJEN KÄSITTELIJÄ

Verkkoketju Oy
Y-tunnus: 3140382-2
Satulasepänkuja 15
30100 Forssa

www.ruokaalahelta.fi

Verkkoketju Oy:n toimiessa rekisteripitäjänä se kerää ja käsittelee henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa mainituilla tavoilla.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Verkkoketju käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja, mitä henkilötietoja Verkkoketju Oy kerää, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa sekä miten rekisteröity voi vaikuttaa käsittelyyn. Tietosuojaseloste antaa tietoa myös niistä velvoitteista, joita Verkkoketju Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä.

Verkkoketju Oy noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

1. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Alexander Karlund
Satulasepänkuja 15
30100 Forssa
0400778088

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi; asiakassuhteiden hallitsemiseksi; palveluiden tuottamiseksi, kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi; sekä markkinointiin.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen, osapuolten väliseen sopimukseen ja/tai Verkkoketju Oy:n oikeutettuun etuun liiketoimintansa kannattavuuden ja jatkuvuuden turvaamiseksi.

3. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Verkkoketju Oy käsittelee toiminnassaan rekisteröityjen henkilötietoja, joita ovat nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, omistusosuudet, tiedot rekisteröidyn tilaamista/hankkimista tuotteista ja palveluista, tiedot hankittujen tuotteiden ja palvelujen toimittamisesta ja laskuttamisesta sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät olennaiset tiedot.

4. EVÄSTEET

Verkkoketju Oy:n Internetsivuilla on käytössä kolmannen osapuolen sivustoanalytiikkajärjestelmä. Järjestelmä kerää kävijöistä evästeiden avulla tietoa, jota ei kuitenkaan käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen, vaan kotisivujen ja palveluiden kehittämiseen. Järjestelmä välittää ja säilyttää tiedot omalla palvelimellaan.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröidyn henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja asiakkaiden sekä sidosryhmien lähteistä. Lisäksi rekisteriin kerätään lain sallimissa rajoissa tietoja julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista verkkosivuilta tai osoiterekistereistä. Asiakkaan työntekijöiden henkilötiedot saadaan asiakkaalta, jolla tulee olla laillinen oikeus luovuttaa henkilötietoja Verkkoketju Oy:lle.

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti Verkkoketju Oy:n henkilökunnan toimesta. Tarvittavia rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille. Verkkoketju Oy ei pääsääntöisesti luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille kumppaneille. Verkkoketju Oy voi kuitenkin luovuttaa tietoja muun muassa alihankkijoille laskutukseen ja perintään liittyvissä toimissa, sekä muille Verkkoketju Oy:n yhteistyökumppaneille sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai olennaisten oikeuksiensa turvaamiseksi. Verkkoketju Oy luovuttaa yksittäistapauksessa rekisteröidyn tiedot osoitetulle osapuolelle, jos rekisteröity pyytää Verkkoketju Oy:tä toimimaan näin tai jos lainsäädäntöön perustuen toimivaltainen viranomainen vaatii Verkkoketju Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Verkkoketju Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.

7. TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISILLE JÄRJESTÖILLE

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan eli EU-/ETA-alueiden ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

8. TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot on tallennettu Verkkoketju Oy:n järjestelmään, joka on suojattu yhteistyökumppanien tarjoamien tietoturvaratkaisujen avulla. Tietoverkko ja laitteet, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla, sekä käytetyt työasemat ja tallennusjärjestelmät on salattu. Pääsy henkilötietoihin ja tietojen käyttöoikeus on vain Verkkoketju Oy:llä sekä ennalta määrittelemättömillä Verkkoketju Oy:n työntekijöillä ja Verkkoketju Oy:n erikseen määrittelemillä yhteistyökumppaneilla. Verkkoketju Oy hallinnoi rekisterin käyttöoikeuksia. Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään rekisterinpitäjän lukollisissa toimitiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole valvomatonta pääsyä.

9. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna Verkkoketju Oy:n yhteyshenkilölle ja tuossa yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä luotettavalla tavalla.

10. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Verkkoketju Oy:n on korjattava rekisteröidyn osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Verkkoketju Oy:llä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä.

11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut Verkkoketju Oy:lle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia. Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Suostumuksen peruuttaminen voi kuitenkin estää Verkkoketju Oy:n palveluiden käyttämisen. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on toimittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti.

12. TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Verkkoketju Oy poistaa rekisteristä rekisteröidyn tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos rekisteröity itse lakiin perustuen vaatii Verkkoketju Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot.

Sähköiset henkilötiedot tuhotaan ylikirjoittamalla ja paperiset henkilötiedot asianmukaisesti hävittämällä, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Verkkoketju Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut toimivaltaiselta viranomaiselta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

13. MUUTOKSET

Verkkoketju Oy:llä on oikeus muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta. Ajantasainen versio on saatavilla osoitteessa www.ruokaalahelta.fi.